Prenumerationsvillkor för Bohusläningen 2017-10-30T13:38:32+00:00

Allmänna villkor för prenumeration

Villkoren gäller from 2017-10-30

Allmänna villkor för prenumeration

Allmänt 
Genom att du tecknar en prenumeration av papperstidningen, e-tidning eller plustjänsten (plusmärkt digitalt innehåll) och därmed betalar och tar del Stampens innehåll i olika kanaler accepterar du Stampen Lokala Medier Aktiebolags (kallas nedan ”SLM”) vid var tid gällande allmänna och särskilda villkor för papperstidningen, e-tidningen och plustjänsten samt för våra medlemsklubbar som ingår i din prenumeration. I och med att du accepterar de allmänna och särskilda villkoren uppstår ett bindande avtal mellan dig och SLM. Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses SLM.

För att kunna teckna en prenumeration måste du vara 18 år. Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande. Genom ditt tecknande av en prenumeration intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv är sanna och riktiga.

För det fall du köper e-tidningen via AppStore ingår du ett avtal med AppStore och vi hänvisar dig i dessa fall till AppStores villkor för köp.

För det fall du köper etidningen via Google Play ingår du ett avtal med Google Play och vi hänvisar dig i dessa fall till Google Plays villkor för köp.

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och felaktigt angivna priser på vår hemsida.

Avtalstid 
Beroende på vilket betalningssätt du har valt samt val av prenumerationsform kommer avtalstiden att variera.

BETALNING VIA PAPPERSFAKTURA, E-FAKTURA OCH AUTOGIRO

Tillsvidareprenumeration 
Tillsvidareprenumeration innebär att du har tillgång till tidningen, och avtalet därmed är giltigt, till dess att du säger upp din prenumeration. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning.

Tidsbestämd prenumeration
Tidsbestämd prenumeration innebär att du har tillgång till tidningen under en bestämd period som är angiven på prenumerationsfakturan. Vill du förlänga prenumerationen eller byta till tillsvidareprenumeration kontaktar du kundservice. För att inte få avbrott i leveransen måste du meddela kundservice senast en vecka före den tidsbestämda prenumerationsperiodens slut. Förlängs inte prenumerationen eller byter du till tillsvidareprenumeration upphör avtalet vid den tidsbestämda prenumerationsperiodens slut.

BETALNING MED KORT

Har du valt att teckna en månadsvis löpande prenumeration med kortbetalning är avtalstiden 30 dagar (kallas nedan ”Avtalsperiod”) med början den dag du genomför köpet. Du har tillgång till tidningen under Avtalsperioden. Så länge du inte säger upp din prenumeration förnyas Avtalsperioden automatiskt vid utgången av varje Avtalsperiod.

Uppsägning

Vill du säga upp din prenumeration kontaktar du oss på kundservice alternativt skicka skriftligt brev.

VID BETALNING VIA PAPPERSFAKTURA OCH E-FAKTURA

När vi mottar meddelande om uppsägning kommer du att få besked om när din prenumeration upphör. Tiden för avtalets upphörande påverkas av betalningsform och prenumerationsform.

Om du vill avsluta din prenumeration i förtid, innan din tidsbestämda prenumeration eller den tid du betalat prenumerationen för har gått ut, meddelar du kundservice detta. Priset per tidning är lägre ju längre prenumerationstid du har. Vid förtida uppsägning ska det – i normala fall högre – pris per tidning som gäller för den tid som du faktiskt har prenumererat på tidningen gälla. För det fall den förskottsbetalning du gjort inte täcker det högre pris per tidning, kommer vi att fakturera dig för den överskjutande summan och skicka ett nytt inbetalningskort till dig på detta belopp.

AUTOGIRO
Utöver vad som framgår av dessa allmänna villkor har kunden alltid en rätt att säga upp avtalet när som helst med 30 dagars uppsägningstid.

Priser
Information om priser för våra tjänster och prenumerationserbjudanden finns på vår hemsida. Alla priser som anges på vår hemsida anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar moms. Om momsen ändras förbehåller vi oss rätten att ändra priserna på motsvarande sätt. För ytterligare information kontakta kundservice.

Betalning 
VID BETALNING VIA PAPPERSFAKTURA, E-FAKTURA OCH AUTOGIRO

Faktura kommer att skickas till dig inom 14 dagar efter att du beställt en prenumeration. Vi tar ut en fakturaavgift om för närvarande 50 kronor. Du kan alltid välja att betala genom e-faktura (endast för privatpersoner) och i vissa fall genom autogiro. Betalning via pappersfaktura och e-faktura sker i förskott. Betalning via autogiro kan ske i förskott eller i efterskott. Förskottsbetalning återbetalas inte.
Bor du utanför region A33 kan det tillkomma ett distributionstillägg för utdelning av papperstidningen.

VID BETALNING MED KORT

Betalning för prenumeration sker för en period om 30 dagar i taget genom kortbetalning. Alla betalningar sker i förskott. Förskottsbetalning återbetalas inte.

Betalning med kort

Vi använder oss av PayEx för säkra betalningar. Mer information om PayEx, finns på www.payex.se. De uppgifter som du lämnar på vår hemsida om exempelvis kortnummer, personnummer och belopp skickas till PayEx. PayEx har inte tillåtelse att föra dessa uppgifter vidare, förutom till kortföretagen för auktorisering av det belopp som kommer att debiteras ditt kort vid betalning. Vid betalning med kort kommer ditt kort att debiteras direkt vid köptillfället.

  • Vid tecknande av en månadsvis löpande prenumeration kommer ditt kort att debiteras avgiften för 30 dagar. Om prenumeration inte sagts upp enligt vad som står att läsa under rubriken Uppsägning kommer ditt kort att därefter debiteras var 30:e dag utan att särskilt meddelande sänds till dig om detta. Om vi justerar våra priser kommer du att få meddelande om det.

För det fall vi inte kan debitera den överenskomna summan från ditt kort kommer vi att kontakta dig och be dig se till att beloppet kan debiteras inom tre dagar. Kan vi efter dessa tre dagar fortfarande inte debitera den överenskomna summan kommer din prenumeration att avslutas omedelbart.

Betalning via Klarna

Stampen använder i vissa fall Klarna Checkout för privatkunder. I samband med betalning via Klarna godkänner du Klarnas villkor. För information om din betalning kontakta Klarna via www.klarna.com/sv/kundservice.

Bekräftelse på genomfört köp
Efter att du har gjort beställningen samt betalat enligt ovan kommer en bekräftelse att skickas till dig via den e-postadress som du uppgett och/eller via Mitt konto (se nedan). I bekräftelsen framgår vad du har köpt och från och med vilken dag din prenumeration börjar gälla. De uppgifter som du angett i beställningen kommer även att framgå av bekräftelsen och vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ber vi dig att kontakta kundservice.

Mitt konto
Som prenumerant har du möjlighet att skapa ett konto via vår hemsida, ”Mitt konto”. Via Mitt konto kan du hantera dina tjänster och du kommer även att få meddelanden från oss, erbjudanden och annan information.

Dina rättigheter som konsument
Du som konsument har bland annat rättigheter i enlighet med Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) och E-handelslagen (2002:562) när du köper varor och tjänster på distans t ex via internet. Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och vill du läsa närmare om dina rättigheter kan du gå in på Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se. Kontakta kundservice om du är missnöjd med varor eller tjänster som du har beställt online från vår hemsida. Om du trots detta inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr. Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist.

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Du har rätt att ångra ditt köp av prenumeration inom 14 dagar från den dag du har fått din första tidning. För att utnyttja din ångerrätt ber vi dig skicka ett meddelande till oss per e-post så snart som möjligt. Det finns också ett standardformulär för att utöva ångerrätten på Konsumentverkets hemsida som du kan använda. Eventuell återbetalning av det belopp som du betalat kommer att göras av oss. När återbetalning sker kommer vi att göra avdrag med ett belopp motsvarande styckpriset för de tidningar du har fått.

Information enligt Personuppgiftslagen (PuL)
Vi som tillhandahåller hemsidan, papperstidningen och e-tidningen samt medlemsklubbar, kommer att behandla dina personuppgifter. Med vi och oss avses i detta sammanhang bolag inom den bolagsgrupp som vi ingår i, vari bland annat utvecklingsbolaget MKT Media AB (org. nr. 556684-3610) (”MKT Media”) ingår. Vi är ansvariga för den behandling av dina personuppgifter som vi utför.

Det främsta syftet med att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som prenumerant och användare av våra tjänster. Vi har som ambition att informera och underhålla dig som prenumerant och användare av våra tjänster samt tillhandahålla nyttiga och efterfrågade tjänster. Vi behandlar därför även dina personuppgifter i syfte att du ska få relevant information, erbjudanden samt intressanta tjänster från oss eller våra samarbetspartners. I den mån det rör information från någon av våra samarbetspartners, kan sådan samarbetspartner också komma att behandla dina personuppgifter.

Möjligheten att tillhandahålla e-tidningen och våra webbplatser är beroende av finansiering från annonser på hemsidorna. Annonserna måste kunna göras relevanta och meningsfulla för att fylla sin funktion. För att åstadkomma detta behöver vi ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter på det vis som beskrivs i dessa allmänna villkor. Om du inte kan godta denna behandling och villkoren i övrigt ber vi dig att avstå från att prenumerera på e-tidningen.

MKT Media utför databehandlingstjänster åt oss och våra samarbetspartners som används för att anpassa marknadsföringsåtgärder. MKT Media kommer att få ta del av de personuppgifter som du lämnar till eller som samlas in av oss. MKT Media lagrar dessa uppgifter i avidentifierad form. Uppgifterna kopplas momentant till en individ när så är nödvändigt för uppdatering och komplettering, och avidentifieras därefter genast.

Våra och MKT Medias samarbetspartners kan också komma att behandla dina personuppgifter. Dessa samarbetspartners kommer endast att kunna ta del av dina personuppgifter i avidentifierad form, så att partnern inte kan koppla uppgiften till dig som individ. Undantag från detta görs när samarbetspartnern behöver uppgiften för att kunna fullgöra avtal, till exempel för att kunna leverera till dig vid en försäljning.

De personuppgifter som kan komma att behandlas är främst sådana som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom att utnyttja våra erbjudanden, till exempel genom våra medlemsklubbar eller genom att använda någon annan av de tjänster på Internet som vi erbjuder – själva eller i samarbete med våra samarbetspartners. Exempel på sådana uppgifter är namn, adress, personnummer, mobilnummer och e-postadress. Vi använder också externa källor för att hålla oss uppdaterade om och kunna komplettera dina kontaktuppgifter och för att se till att innehållet, tjänsterna och annonseringen som tillhandahålls från oss och våra samarbetspartners passar dig och dina intressen. Vi behandlar dina personuppgifter under den tid som du utnyttjar våra, eller våra samarbetspartners, tjänster eller erbjudanden och under sådan tidsperiod därefter som är förenlig med tillämplig lag.

Vi kan också komma att samla in

  • teknisk information om vilken typ av enheter (t ex mobil, läsplatta eller dator) som används för att ta del av e-tidningen och erbjudanden från våra medlemsklubbar, enhetens unika ID, IP-adress och uppgift om vilket nät som enheten använder;
  • information om hur du söker på och annars nyttjar e-tidningen, information om telefoni, IP-adress samt cookies som kan identifiera inloggning och enhet; och
  • platsinformation om du använder någon platsbaserad tjänst.

Genom att godkänna dessa villkor, eller andra villkor, samtycker du även till vår behandling av dina personuppgifter som den beskrivits ovan. Du har rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur dessa används. Begäran ska göras skriftligen. Du har också alltid rätt att skriftligen begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att återkalla lämnade samtycken.

Användning av uppgifter för marknadsföring
Uppgifter som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom att utnyttja våra tjänster och erbjudanden kan komma att användas av oss eller våra samarbetspartners för marknadsföringsändamål och även för att försäkra oss om att innehållet, tjänsterna och annonseringen som tillhandahålls från oss och våra samarbetspartners passar dig och dina intressen. Detta betyder att den information som samlas in används för att göra våra tjänster så bra som möjligt genom en personanpassad upplevelse och riktade marknadsföringserbjudanden.

Vid eventuell direktmarknadsföring kommer sådan att skickas via Mitt Konto, din e-postadress, SMS eller annan funktion. Genom att godkänna dessa villkor accepterar du att vi sänder sådana meddelanden till dig. Du har rätt att tacka nej till sådana utskick vilket du gör genom att antingen sända ett e-postmeddelande till oss eller använda dig av svarsfunktionen i de e-postmeddelanden, SMS eller andra meddelanden som vi eller våra samarbetspartners skickar till dig.

Länkar
Vår hemsida kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi kan inte ansvara för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden.

Immateriella rättigheter
Vi innehar alla rättigheter till vår hemsida, papperstidningen samt e-tidningen och du får inte mångfaldiga, bearbeta, kopiera, överlåta, försälja eller överföra hemsidan, papperstidningen eller e-tidningen utan vårt tillstånd. Hur många gånger du får ladda ner en specifik upplaga av e-tidningen framgår på vår hemsida.

Allt material såsom text, filer, bilder, grafik, teckningar, foton, videor, musik eller annat material (”Innehåll”) som publiceras av oss via vår hemsida, papperstidningen samt e-tidningen är skyddade av upphovsrätt. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av sådant Innehåll – såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål – är förbjuden och förutsätter tillstånd av oss. Det betyder exempelvis att du inte utan tillstånd får överföra sådant Innehåll till din egen webbplats eller sprida det på annat sätt.

Tillgänglighet 
Vårt mål är att e-tidningen alltid ska fungera tillfredsställande men e-tidningen med dess tjänster levereras som de är och med den kvalitet de har. Vi kommer alltid göra vårt bästa för att e-tidningen ska fungera på ett bra sätt för dig som användare.

Villkorsändring
Vi har rätt att ensidigt ändra dessa prenumerationsvillkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att ändrade prenumerationsvillkor har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på vår hemsida, publicerats i informationsrutan under rubriken Meddelanden i papperstidningen eller på annat tydligt sätt. Om vi skulle göra väsentliga förändringar i prenumerationsvillkoren har du som prenumerant rätt att avbryta din prenumeration i förtid, se närmare under rubriken Uppsägning. Återbetalning av redan gjord betalning kommer inte att ske av oss.

Medlemsklubbar och andra erbjudanden
I din prenumeration ingår våra medlemsklubbar. Erbjudanden från våra medlemsklubbar kommer att annonseras via vår hemsida, papperstidningen, etidningen, Mitt konto, din e-postadress eller SMS. Som prenumerant har du även tillgång till andra erbjudanden vid sidan av våra medlemsklubbar.

Överlåtelse
Dessa allmänna och särskilda villkor, och de rättigheter och skyldigheter som följer genom ditt köp, kan inte överlåtas eller överföras till annan part av dig. Det står dock oss fritt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa allmänna och särskilda villkor.

Gällande lag och tvistlösning
Dessa allmänna och särskilda villkor lyder under svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.

 

Särskilda villkor för papperstidningen

Utebliven betalning
Om betalning för prenumeration uteblivit och vi skickar en betalningspåminnelse till dig tillkommer en påminnelseavgift på för närvarande 50 kronor.

Om betalning uteblivit under en period om mer än 30 dagar har vi rätt att säga upp prenumerationen. Detta sker genom att vi upphör att leverera tidningen till dig och fakturerar dig för den period som tidningen delats ut utan betalning. Om den tid du fått tidningen är kortare än den tid din prenumeration avsåg har vi rätt att tillämpa det – i normala fall högre – pris per tidning som gäller för den tid som du faktiskt har fått tidningen. Vi kommer att skicka ett nytt inbetalningskort till dig på detta belopp.

Bilagor, reklam mm
Din prenumeration omfattar förutom papperstidningen också sådant material som finns ”ibladat”, till exempel redaktionella bilagor, annonsbilagor, reklammaterial och samhällsinformation. Genom att teckna prenumeration accepterar du att ta emot såväl tidningen som ibladat material.

Uppehåll och adressändring
Vill du göra ett tillfälligt uppehåll i din prenumeration eller ändra din adress ber vi dig kontakta kundservice eller anmäla detta via Mitt konto.

Har du ett uppehåll på 14 dagar eller kortare flyttas din prenumeration inte fram, dvs. denna tid avräknas inte från prenumerationsperioden. Har du ett uppehåll på 15 dagar eller längre förlängs din prenumeration med de dagar som överstiger de 14 första. Till exempel: har du ett uppehåll på 16 dagar flyttas din prenumeration fram med två dagar. Ett uppehåll kan som längst vara tre månader.

Observera att vid beräkning av uppehåll i och eventuell framflyttning av en prenumeration räknar vi bara sådana dagar då vi ger ut en tidning. Omfattar ditt uppehåll i eller din framflyttning av din prenumeration en så kallad tidningsfri dag, räknas denna dag inte in i ditt uppehåll eller i framflyttningen av din prenumeration. Möjlighet till framflyttning av en prenumeration gäller inte prenumeration till reducerat pris.

Leverans
Det är naturligtvis vår strävan att du ska få tidningen levererad i brevlådan varje dag. En förutsättning för att vi ska kunna leverera tidningen till dig är att din brevlåda är märkt med ditt efternamn. Om du inte bor i lägenhet behöver din brevlåda vara placerad vid tomtgräns och märkt med efternamn och gatunummer. I vissa fall är det även nödvändigt att adressen framgår på brevlådan. Ibland kan våra distributörer inte leverera tidningen till din brevlåda även om denna är placerad vid din tomtgräns och ibland är det nödvändigt att leverera tidningen med Posten vilket medför en senare leveranstid än normalt. Vi kommer i sådana fall att informera dig om detta och föreslå en annan placering av din brevlåda för att våra distributörer ska kunna leverera tidningen till dig eller informera dig om att Posten kommer att leverera din tidning till dig.

Skulle det inträffa att tidningen uteblir, ring Västsvensk Tidningsdistribution för information om orsaken, samt eventuell kompensation. För tidning som levereras med Posten, kontakta kundservice.

Särskilda villkor för etidningen

Systemkrav
För att kunna nyttja e-tidningen via din dator, iPhone, iPad, Android eller annan enhet kan det finnas vissa tekniska krav på att du exempelvis har viss programvara eller viss applikation installerad. Om den enhet som du använder vid ditt utnyttjande av våra tjänster inte uppfyller de tekniska krav som ställs, kommer du, via pop up-rutor eller liknande, att få information om vilka program du behöver installera.

Leverans och tillgänglighet
Vårt mål är att e-tidningen alltid ska fungera tillfredsställande men e-tidningen levereras som den är och med den kvalitet den har. Skulle det inträffa att e-tidningen inte finns tillgänglig för nedladdning eller om du upplever tekniska problem med att ladda ner e-tidningen ber vi dig att kontakta oss på kundservice för information och hjälp samt eventuell kompensation.

Vi ansvarar endast för att etidningen finns tillgänglig i Sverige och ansvarar inte för lokala inställningar och begränsningar utomlands som förhindrar läsning av e-tidningen.

Uppehåll
Det är inte möjligt att göra uppehåll i din prenumeration på e-tidningen eller plustjänsten.

Kundservice.

Du är alltid välkommen att kontakta oss gällande din prenumeration via kundservice eller maila oss på abonnemang@bohuslaningen.se alt. telefon 0522-99 370. Gäller det utebliven tidning, så kontakta oss via reklamation@vtd.se alt. 0522-64 25 20.